2021-01-09

Statut fundacji

Statut Fundacji Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Fundacja Partnerstwa dla Europy Środkowo-Wschodniej, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Natalię Bryżko-Zapór, zwaną dalej Fundatorką, aktem notarialnym sporządzonym przed zastępcą notarialnym Moniką Sułarzycką-Dańko, zastępcą Andrzeja Kucewicza – notariusza prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie przy ul. K. Dickensa nr 27 lik.1 w dniu 18.10.2017r. za Repetytorium A nr 5435/2017.

§2.
 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może w wykonywaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Filie.
§3.
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
§4.

1.  Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego o wzorze zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji.

2.Fundacja używa pieczęci o wzorach zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji.

§5.
 1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym oraz prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cel, zasady i formy działalności Fundacji

§6.

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie promocji kultury polskiej w Europie Środkowo-Wschodniej, a także wspieranie wymiany młodzieży, dialogu i współpracy środowisk twórczych, naukowych, dziennikarskich oraz innych grup opiniotwórczych z Polski oraz krajów tego obszaru. Celem Fundacji jest także ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci zarówno w kraju jak i za granicą.

§7.
 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 
 1.  promowanie polskich środowisk twórczych i naukowych w Europie Środkowo-Wschodniej;
 2. organizowanie i udział w imprezach promujących dialog i współpracę oraz współdziałanie, dialog, otwarte debaty istotne dla wzajemnego zrozumienia i poprawy relacji między społeczeństwami europejskimi oraz integrację twórców, naukowców, dziennikarzy i innych środowisk opiniotwórczych.
 3. promowanie polskich środowisk twórczych i naukowych w Europie Środkowo-Wschodniej, pogłębianie dialogu europejskiego;
 4. działalność analityczną, translatorską, badawczą;
 5. organizację międzynarodowych i krajowych festiwali, wydarzeń artystycznych, szkoleń, treningów, wykładów, warsztatów, sympozjów, seminariów i konferencji;
 6. organizowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu na temat wspólnej pamięci oraz trudnych stron wspólnej historii;
 7. propagowanie idei solidarności i demokracji na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych, w tym także przez nowe media;
 9. działania na rzecz dialogu młodzieży;
 10. działalność informacyjną, opiniodawczą oraz doradczą; prowadzenie informacji i poradnictwa prawnego oraz obywatelskiego;
 11. organizowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych i edukacyjnych, debat publicznych.
 12. inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań mających na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci

2. Działalność statutowa Fundacji wskazana w ust. 1 powyżej stanowiąca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może być prowadzona zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§8.

Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 9.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10.

1. Przychody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów; 
 2. dotacji i subwencji od osób prawnych;
 3. dochód ze zbiórek i imprez  publicznych;
 4. majątku fundacji oraz praw majątkowych;
 5. odsetek i lokat bankowych,

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11.

Organami Fundacji są:

a)  Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”,

b)  Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”.

Zarząd Fundacji

§ 12.

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu. 

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Zarząd jest powoływany na pięcioletnią kadencję.

4. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. W skład pierwszego Zarządu z automatu wchodzi Fundatorka w osobie Natalii Bryżko-Zapór i obejmuje funkcję Prezesa Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. złożenia pisemnej rezygnacji,

b. na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej

c. śmierci członka Zarządu,

§ 13.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 5. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji

§16.

1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.

2. Rada składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.

3. Członków składu Rady powołuje i odwołuje Fundatorka, w przypadku niemożności powołania przez Fundatorkę pozostali członkowie jednomyślnie.

4. Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku odwołania przez Fundatorkę, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Przy równej liczbie głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego.

6. Kadencja Rady trwa 3 lata.

7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie.

8. W razie powołania członka Rady do Zarządu, członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

9. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu

§ 17.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Fundatorka z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Rady lub Zarządu.

2. Rada  podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady

§ 18.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:                                                               

 1. ocena pracy Zarządu
 2. nadzór nad działalnością Fundacji
 3. reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu,
 4. powołanie drugiego oraz następnych składów Zarządu Fundacji.

2. Wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

Rozdział V. Uprawnienia Fundatora

§ 19.

1. Fundatorka ma prawo powołania Rady Programowej ze wskazaniem jej kompetencji i założeń jej działania, która top będzie ciałem doradczym dla Zarządu Fundacji.

2. Fundatorka powołuje pierwszy jak i każdy następny Zarząd Fundacji. 

Rozdział VI. Zmiana Statutu

§20.

1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.
2. Zmiany Statutu dokonuje Zarząd uchwałą, podejmowaną jednomyślnie przez ponad połowę składu Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe i przejściowe

§21.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, której kierunki ustala Zarząd.

2. O likwidacji Fundacji decyduje Zarząd, w uchwale podjętej jednomyślnie.

3. Likwidatorem Fundacji jest Prezes Zarządu.

4. Zarząd w drodze uchwały oznacza organizację lub organizacje, o celach zbieżnych lub podobnych do Fundacji, którym przekaże środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji: Natalia Bryżko-Zapór